Information angående avverkningar, leder, samt bergtäkten vid Rödmyran

Undertecknad tog i somras kontakt med kommunen angående de stora förändringar som skedde, bl a avverkningar och utvidgning av säkerhetszonen runt Åkerigrus bergtäkt. Invanda och markerade stigar och leder blev avskurna och närmast otillgängliga.

Träbron över Hulivägen försvann när den kördes sönder av en lastbil. Lastbilens försäkring betalade bara restvärdet för bron. Markägaren på skogssidan vill ogärna att bron återetableras. Inget beslut taget om ev åtgärd då jag var i kontakt med kommunen, men det lät nog som att det inte blir nån ny bro (gissar jag).

Avverkningarna förefaller vara genomförda. Rensning av grot ser också ut att ha gjorts, om än inte imponerande noggrant.

Stenbrottet. Åkerigrus vill inte ha folk på sitt område, av säkerhetsskäl. Därför sponsrade man materialet (virket till spängerna) över myren. Att Åkerigrus därefter valde att sätta upp nätstängslet så att det i praktiken skar av den leden var såväl onödigt som okänsligt (anser jag).
Kommunen har blivit lovad att man (Åkerigrus) ska dra om, rensa och vid behovet markjustera de nya blå-snitslade delarna av berörda leder utanför stängslet där dessa dras om så att friluftslivet åter ska kunna ta sig fram tämligen obehindrat.

Leden över Rödmyran där spängerna sjönk ner i leran så att man inte längre kunde ta sig fram torrskodd, dvs den första ”blöta” delen av leden, har dragits om och gör nu istället en sväng västerut över berghällarna. Visserligen lite knölig bitvis, men till stora delar en mycket finare sträckning.
Kommunen planerar även att lägga spång över en blöt passage i hörnet av bergtäkten, men det finns risk att det blir först nästa år, då det är mycket enklare att frakta fram virket vintertid.

/ Stefan Wikström
Brf Norrskenet

Baserat på kommunikation (främst e-mail) med:

Anders Erlandsson
Friluftsstrateg
Friluftsenheten, Kultur & Fritid
Mobil: 073-398 03 70
E-post: anders.erlandsson@sundsvall.se

Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Södra stadsberget 11
Växel: 060 – 19 10 00
www.sundsvall.se